Regulamin konkursu

Regulamin Konkursów organizowanych na antenie Radia Września 93.7|103.7|95,2|94,9

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursów dla słuchaczy Radia Września, zwanych dalej Konkursami jest Radio Września 93.7 FM z siedzibą we Wrześni, przy ul. Kaliskiej 34.

2. Konkursy przeznaczone/ogłaszane są dla słuchaczy Radia Września i są emitowane w programie Radia Września, na portalu radio-wrzesnia.pl lub fanpagu facebookowym Radia Września.

3. Organizator ponosi odpowiedzialność za realizację i treść organizowanych Konkursów.

4. Regulamin Konkursów jest dostępny na stronie Radia Września: www.radio-wrzesnia.pl oraz w siedzibie Radia Września przy ul. Kaliskiej 34 we Wrześni.

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

    1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która:

a) jest pełnoletnia,

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

c) jest mieszkańcem województwa wielkopolskiego.

2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba niepełnoletnia, posiadająca zgodę na uczestnictwo w konkursie od uprawnionego opiekuna.

3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Radia Września ani członek jego najbliższej rodziny.

§3 Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane drogą SMS-ową pod wskazany przez Prowadzącego Konkurs nr: 7148 o treści na początku Wrzesnia. (koszt: 1,23 zł z VAT) lub inną drogą wskazaną przez Prowadzącego.

2. O rodzaju nagrody przyznawanej w Konkursie i jej sponsorze informuje każdorazowo Prowadzący Konkurs.

3. Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie automatycznie wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie podanych danych osobowych w związku z organizacją i przeprowadzaniem Konkursu przez Organizatora. Wyraża również zgodę na opublikowanie swego imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania na liście zwycięzców oraz swojego wizerunku na portalu radio-wrzesnia.pl lub fanpagu facebookowym Radia Września.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystywanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w Konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i jego rozstrzygnięcia.

5. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

6. Wzięcie udział w konkursie jest równoznaczne z:

  • akceptacją regulaminu konkursu,

  • zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,

  • potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie niezbędne określone w regulaminie warunki do wzięcia udziału w konkursie.

§4 Wyłonienie zwycięzców

1. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która poprawnie wykonała zadanie konkursowe zadane przez Prowadzącego Konkurs i zostaje wskazana przez Prowadzącego Konkurs.

2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o zwycięstwie przez Prowadzącego telefonicznie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skuteczność nawiązanego połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą.

4. Odbioru nagrody dokonuje Zwycięzca Konkursu lub osoba przez niego upoważniona osobiście w siedzibie Radia Września przy ul. Kaliskiej 34 w terminie do 30 dni od daty przeprowadzenia Konkursu na antenie Radia Września, jednak nie wcześniej niż następnego dnia po dniu przeprowadzenia Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę konkursu w takim przypadku wygrana przepada na rzecz Organizatora, bez prawa Zwycięzcy do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu.

5. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranej nagrody w konkursach i grach organizowanych przez środki masowego przekazu, jeżeli jednorazowa wartość tej wygranej nie przekracza kwoty 760 zł brutto.

6. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, w przypadku gdy wartość wygranej nagrody w konkursie przekracza kwotę 760 zł brutto, Zwycięzca zobowiązany jest uiścić podatek dochodowy w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody.

7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrodę rzeczową ani prawo żądania wymiany nagrody na inną.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z nagrody przez Zwycięzcę z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki zgłoszeń w Konkursie przez osoby nieuprawnione.

10. Uczestnik może być laureatem konkursu nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym, jeśli ten warunek nie jest spełniony, Radio Września może odmówić wydania nagrody.

§5 Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursach

1. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursów i ich zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Prowadzącego Konkursu.

2. Decyzje Jury/Prezentera dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.

3. Radio Września ma prawo w każdym momencie trwania Konkursów wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjęło uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

§6 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dotyczy Konkursów organizowanych na antenie Radia Września 93.7 FM na portalu radio-wrzesnia.pl i fanpagu facebookowym Radia Września.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, które obowiązywać będą z dniem zamieszczenia zaktualizowanego regulaminu na astronie Radia Września: www.radio-wrzesnia.pl oraz w siedzibie Radia Września przy ul. Kaliskiej 34 we Wrześni.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania w kwestiach spornych. Decyzje Organizatora są ostateczne.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).