Regulamin konkursu LATO 2022

REGULAMIN KONKURSU LATO 2022 

  1. Organizatorem konkursu LATO 2022″ zwanego dalej „Konkursem”, jest: Radio Września z siedzibą we Wrześni przy ul. Kaliskiej 34, zwane w dalszej części Regulaminu również „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest firma GREEN BIKE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Śremie przy ul. Gostyńskiej 51.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany na antenie stacji radiowej Radio Września i na aplikacji mobilnej Radio Września, zwanych w dalszej części Regulaminu „Stacją Radiową”.

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 24.06.2022 r do 31.08.2022 r.. Finał Konkursu odbędzie się w drugim tygodniu września tj. między 5.09.2022, a 9.09.2022 r.  w audycji „Dawaj Wstawaj” nadawanej od godz. 05:40 do godz. 10:00 ,zwanej dalej „Audycją”.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.radiowrzesnia.pl

II. ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej („Zgłaszający”) w okresie od dnia 24.06.2022 do dnia 31.08.2022 wysyła za pośrednictwem Aplikacji mobilnej „Radio Września” zdjęcie pt „jak spędzam wakacje” wraz z podaniem swojego imienia i numeru telefonu kontaktowego. Przesłane materiały dotyczyć mają szeroko pojętej interakcji ze „Stacją Radiową”,; ciekawe zdarzenie, wypadki losowe, ciekawe zdjęcia, informacje, którymi Uczestnik chce się podzielić.

2. Finalistą Konkursu zostaje Zgłaszający, który prześle najciekawsze zdjęcie za pomocą Aplikacji Mobilnej Radia Września.

3. Komisja Konkursowa wyłoni 1 Finalistę, spośród wszystkich kompletnych Zgłoszeń przesłanych do 31.08.2022 r.

4. Finaliści muszą śledzić Audycję i odebrać telefon od prowadzącego Audycję lub przedstawiciela Komisji Konkursowej w trakcie tej Audycji i odbyć z nim rozmowę. Jeżeli Finalista nie odbierze telefonu, o którym mowa w niniejszym ustępie, jego Zgłoszenie przepada, a prowadzący Audycję lub przedstawiciel Komisji Konkursowej wykonuje połączenie na numer kolejnego Finalisty wybranego według zasad określonych w ustępach powyżej. Finalista, który odbył rozmowę z prowadzącym Audycję lub przedstawicielem Komisji Konkursowej zostaje laureatem Konkursu („Laureat”). Organizator zastrzega, że wybrane rozmowy z Finalistami odbędą się poza anteną.

5. Zgłoszenie wyłonionego Laureata zostanie opublikowane na stronie www.radiowrzesnia.pl po zakończeniu Audycji.

III.    NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie dla Laureata jest rower miejski marki Goetze.

2. Aby otrzymać Nagrodę Laureat, który odbył z prowadzącym Audycję lub przedstawicielem Komisji Konkursowej rozmowę, o której mowa w pkt. II ust. 4, jest zobowiązany nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia tej rozmowy zgłosić się osobiście do Organizatora po odbiór vouchera na rower, który będzie można zrealizować u Fundatora nagrody w ciągu 20  (słownie: dwudziestu) dni roboczych licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 3powyżej. .

3. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w wydaniu Nagrody w Konkursie wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.

4. Nagroda do czasu jej wydania Laureatom Konkursu stanowią własność Fundatora.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Komisję Konkursową stanowią Sekretarz Redakcji oraz prowadzący Audycję z Konkursem.

V.DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator – Radio Września

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail ikonkurs@radio-wrzesnia.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).

3.Dane osobowe Zgłaszających będą przetwarzane w celu:

a.przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,

b.ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe Zgłaszających mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.

5. Dane osobowe Zgłaszających będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Zgłaszającemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Zgłaszającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres ………………………………………

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru  Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1.                  Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

2.                  Zgłaszający wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej swojej wypowiedzi a także artystycznych wykonań, o ile takie powstaną w ramach jego uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykonań w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

3. Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

4. Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu, lub jego poszczególne elementy, będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

5. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia lub artystycznego wykonania w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.

6. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ustępach powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII.REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za  wysłanie Zgłoszenia  przez osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.

2. Organizator ma prawo zdecydować o nie kontynuowaniu rozmowy z uczestnikiem Konkursu, z powodu złej jakości połączenia. Jeżeli nie uda się w kolejnej próbie połączenia z tą osobą nawiązać połączenia zadowalającej jakości, Organizator – decyzją Komisji Konkursowej może odmówić prawa do uczestnictwa w Konkursie takiej osobie. W takim przypadku prawo do udziału w Konkursie uzyskuje kolejny uczestnik, wyłoniony przy zachowaniu zasad, określonych w zdaniu pierwszym ust. 2 pkt. II Regulaminu.

3 Wysyłając Zgłoszenie zgodnie z pkt. II Regulaminu, uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.radiowrzesnia.pl